Michal Krška - překlady z do anglického jazyka

P. Bezruče 58, 466 01 Jablonec nad Nisou, Tel. 736 787 344, 732 262 976, e-mail: michal.krska@seznam.cz, ICQ: 461 230 237


obchodní podmínky pro překlady do angličtiny a z angličtiny

I. Základní pojmy
1. Zhotovitel – Michal Krška, se sídlem P. Bezruče 58, Jablonec nad Nisou, IČO: 86777475, č. j. 18923/2005/ŹÚ/K-1, ev. č. 350402-21593-00, Městský úřad Jablonec nad Nisou
2. Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.
3. Internetové stránky zhotovitele – internetová prezentace nacházející se na adrese http://www.preklady.oblibene.cz
4. elektronická adresa zhotovitele – michal.krska@seznam.cz
5. elektronická adresa objednatele – adresa, pomocí níž objednavatel objednává služby a komunikuje se zhotovitelem.
6. překladatelské služby – soubor služeb souvisejících s překladem textu z jednoho jazyka do jiného jazyka, korekturou, revizí, úpravou textů apod.

II. Úvodní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.
2. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen objednávka).
3. Pokud do osmi (8) pracovních hodin po obdržení objednávky nesdělí zhotovitel, že některé podmínky objednávky neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce.
4. Pokud zhotovitel ve lhůtě uvedené v tomto článku v bodě 3. sdělí, že některé podmínky neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání i o neakceptovaných podmínkách.
5. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh zhotovitele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně uvedené.
6. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

III. Předmět plnění
Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, tedy vyhotovení překladu (dále jen zakázka) podle požadavků uvedených v objednávce.

IV. Překlady
1. Všeobecná ujednání
1.1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v článku I vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem.
1.2. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a uhradit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ustanovení článku V.

2. Termín předání zakázky
2.1. Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
2.2. Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zakázky s tím, že tuto řádně a včas obdržel.
2.3. Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.2. tohoto čl. a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel.
2.4. Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednavateli opět zakázku a prokáže, že ji již jednou objednavateli odeslal.
2.5. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

3. Práva a povinnosti
3.1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.
3.2. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky a pod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.
3.3. Pokud zhotovitel obdrží urgenci zakázky dle bodu 2. odst. 2.3., je povinen zaslat zakázku bezprostředně po urgenci.
3.4. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
3.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
3.6. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

4. Reklamace
4.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou.
4.2. Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě.
4.3. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
4.4. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i počet.
4.5. Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky, a to maximálně ve výši 10 %, není-li dohodnuto jinak.
4.6. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou a nejedná se o vady uvedené v odst. 4.2. tohoto bodu či objednavatel nabízenou korekturu neakceptuje, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky.
4.7. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny vyhotovené zakázky.

5. Lhůta k uplatnění reklamace
5.1. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
5.2. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí.

V. Cena zakázky
1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny.
2. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace ceny skutečným počtem jednotek (u překladu v cílovém jazyce).
3. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou konečné, zhotovitel není plátce DPH.
4. Ceník služeb je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

VI. Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.
3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na poplatek z prodlení a zbývající část na dluh samotný.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném.

VII. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku.
2. To, že od smlouvy odstupuje, je ta která strana povinna sdělit druhé písemně.
3. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb zhotovitele.
4. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.
5. Objednavatel je oprávněn od plnění zakázky překladu odstoupit písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Účastníci sjednávají, že v takovém případě bude objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli odstupné, označené též případně jako storno poplatek, ve výši 10 % z ceny objednaného překladu, na kterém doposud zhotovitel nezačal pracovat, maximálně však odstupné ve výši 1 500 Kč; 10 % z ceny objednaného překladu plus cena rozpracovaného přeloženého textu do doby odstoupení od smlouvy v případě překladu, na kterém zhotoviteli již začal pracovat, splatné v den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky Michala Kršky se sídlem P. Bezruče 58, Jablonec nad Nisou, IČO: 86777475, č. j. 18923/2005/ŹÚ/K-1, ev. č. 350402-21593-00, Městský úřad Jablonec nad Nisou, a jsou platné ode dne 1.7.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Krška

P. Bezruče 58, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel. 776 446 493

e-mail: michal.krska@seznam.cz
ICQ: 461 230 237


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporučujeme: výroba dřevěných oken, vrat, dveří -  Výroba soustružených součástí -  výroba nábytku -  Pilařská výroba -  zdravotnické potřeby -  Dětský domov Jeseník -  ,Zakázkový 3D tisk,Náplně pro 3D tiskárny